Zakres usług

Notariusz Sandra Błaszczyk-Kozłowska, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, dokonuje następujących czynności:

 

1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Nasza Kancelaria Notarialna sporządza akty notarialne obejmujące m.in.:

 

- umowy sprzedaży,
- umowy darowizny,
- umowy zamiany,
- umowy przedwstępne,
- umowy o dożywocie,
- ustanowienie użytkowania, służebności (gruntowych, osobistych, przesyłu),
- ustanowienie hipoteki,
- poddanie się egzekucji w trybie przepisów art. 777 kodeksu postępowania cywilnego,
- umowy, akty założycielskie, statuty spółek handlowych,
- zmiany umów, aktów założycielskich, statutów spółek handlowych,
- protokoły zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń,
- protokoły z zebrań właścicieli lokali (wspólnot mieszkaniowych),
- umowy pożyczki,
- umowy o podział majątku wspólnego małżonków (albo byłych małżonków),
- umowy majątkowe małżeńskie,
- testamenty,
- protokoły dziedziczenia, a następnie akty poświadczenia dziedziczenia,
- umowy działu spadku,
- umowy zniesienia współwłasności,
- pełnomocnictwa,
- umowy deweloperskie,
- umowy przeniesienia własności w wykonaniu umów deweloperskich,
- ustanowienie odrębnej własności lokali,
- protokoły otwarcia stron internetowych,
- umowy użyczenia,
- protokoły wpłaty/wypłaty środków pieniężnych do/z depozytu notarialnego,
- inne czynności wymagające formy aktu notarialnego albo którym strona pragnie nadać formę aktu notarialnego.

 

Z uwagi na specyfikę czynności notarialnych oraz fakt, iż każda czynność wymaga indywidualnego potraktowania – informacje o wymaganych dokumentach można uzyskać bezpłatnie w Kancelarii Notarialnej, telefonicznie lub e-mailowo.